Szybki kontakt:

mgr Sebastian Kruszelnicki - W豉軼iciel

bhp.consulting@interia.pl

bhp@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 665 164 123

Remigiusz Krajniak - Inspektor BHP

Krystek21054@wp.pl

tel. +48 669 641 336

Krzysztof W御owicz - Administrator WWW

Cris.Zary@gmail.com

Krzysztof.Wasowicz@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 721 305 172

Nawigacja
Rejestracja ABI i wprowadzenie uproszczonej kontroli
nad ustaw o u豉twieniu warunk闚 wykonywania dzia豉lnoci gospodarczej tzw. IV ustaw deregulacyjn, w ramach kt鏎ej znowelizowana zostanie r闚nie ustawa o ochronie danych osobowych.
W projekcie proponuje si kompleksowe zwolnienie z obowi頊ku rejestracyji zbior闚 danych przez administratora danych, kt鏎y powo豉 i zg這si do rejestracji Generalnemu Inspektorowi administratora bezpiecze雟twa informacji (ABI). Zmianie ulegaj przepisy odnosz鉍e si do zada ABI i jego usytuowania organizacyjnego w jednostce administratora danych. Powy窺ze zwolnienie z obowi頊ku rejestracyjnego nie dotyczy jednak瞠 zbior闚 zawieraj鉍ych dane wra磧iwe.

Zgodnie z nowelizacj administrator danych b璠zie obowi頊any zg這si Generalnemu Inspektorowi powo豉nie i odwo豉nie administratora bezpiecze雟twa informacji (ABI), a tak瞠 zmian obj皻ych zg這szeniem.

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie kompetencji rejestracyjnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kt鏎y b璠zie zobowi頊any do prowadzenia jawnego rejestru ABI.
Wykrelenie ABI z rejestru nast瘼uje po z這瞠niu przez administratora danych zawiadomienia o jego odwo豉niu. GIODO mo瞠 z urz璠u wyda administratorowi danych decyzj o wykreleniu ABI z rejestru, je瞠li ABI nie spe軟ia okrelonych prawem warunk闚 lub nie wykonuje zada, dla kt鏎ych zosta powo豉ny.
Trwaj prace
W przypadku wykrelenia ABI z rejestru administrator闚 bezpiecze雟twa informacji administrator danych traci prawo do zwolnienia go z obowi頊ku rejestracji zbior闚. Oznacza to, i obowi頊any b璠zie w takim przypadku zg這si wszystkie zbiory danych osobowych, kt鏎e przetwarza. Nowelizacja przewiduje jednak mo磧iwo ponownego zg這szenia do rejestracji ABI wykrelonego z rejestru.

System rejestracji ABI ma w prosty spos鏏 zapewni kontrol, czy administrator danych faktycznie spe軟i warunki niezb璠ne do zwolnienia go z obowi頊ku rejestracyjnego.

Jednoczenie w ramach proponowanych rozwi頊a okrelony zostaje status ABI, na kt鏎y sk豉daj si: wymogi stawiane osobie maj鉍ej pe軟i omawian funkcj, organizacyjne usytuowania funkcji oraz dopuszczenie na這瞠nia na ABI innych zada ni okrelonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Projektowana nowelizacja przyjmuje, 瞠 ABI mo瞠 wykonywa inne na這穎ne na niego zadania, kt鏎e nie naruszaj jego obowi頊k闚 dotycz鉍ych ochrony danych osobowych. Celowo projektowana zmiana unika regulowania kwestii zmierzaj鉍ej w kierunku tworzenia nowej grupy zawodowej

Jeli chodzi o wymagania stawiane ABI to projekt stanowi, i administratorem bezpiecze雟twa informacji mo瞠 by osoba, kt鏎a:
1) ma pe軟 zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta z pe軟i praw publicznych,
3) posiada odpowiedni wiedz w zakresie ochrony danych osobowych,
4) nie by豉 karana za przest瘼stwo pope軟ione z winy umylnej.

Natomiast do zada ABI nale瘸這 b璠zie:

1) zapewnienie przestrzegania przepis闚 o ochronie danych osobowych, w szczeg鏊noci przez:
a) sprawdzanie zgodnoci przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji (polityka bezpiecze雟twa i instrukcja zarz鉅zania systemem informatycznym)
c) zapoznawanie os鏏 upowa積ionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
2) prowadzenie jawnego rejestru zbior闚 danych przetwarzanych przez administratora danych, zawieraj鉍ego nazw zbioru oraz informacje oraz inne informacje identyfikuj鉍e zbi鏎.

W wietle regulacji ABI podlega bezporednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej b璠鉍ej administratorem danych, kt鏎zy zapewniaj rodki i organizacyjn odr瑿no administratora bezpiecze雟twa informacji niezb璠ne do niezale積ego wykonywania przez administratora bezpiecze雟twa informacji powierzonych mu zada.

Niezale積ie od zwolnienia z obowi頊ku rejestracyjnego administratora danych, kt鏎y powo豉 i zg這si do rejestracji Generalnemu Inspektorowi administratora bezpiecze雟twa informacji, proponuje si wprowadzenie zwolnienia w odniesieniu do zbior闚 danych, kt鏎e nie s prowadzone w systemie informatycznym, za wyj靖kiem zbior闚 zawieraj鉍ych dane szczeg鏊nie chronione.

Nowelizacja wprowadza mo磧iwo uproszczonej kontroli przestrzegania przepis闚 o ochronie danych osobowych, kt鏎a b璠zie wykonywana na wniosek GIODO przez niezale積ego ABI, zast瘼uj鉍 w tym zakresie bezporedni kontrol Generalnego Inspektora.

Po przeprowadzonej kontroli ABI b璠zie sporz鉅za sprawozdanie zawieraj鉍e informacje okrelone w ustawie, kt鏎e nast瘼nie przedstawi Generalnemu Inspektorowi.

Nowe przepisy nios za sob r闚nie szereg w靖pliwoci, kt鏎ym nierzadko towrzysz krytyczne refleksje. Wszyscy s zgodni, 瞠 stanowi nowa regulacja to istotne novum w krajowym prawie ochrony danych osobowych. Bezsprzecznie nowelizacja podnosi rang ABI przez wyznaczenie katalogu jego zada, podleg這 bezporednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, obowi頊ek zapewnienia ABI rodk闚 niezb璠nych do realizacji jego zada.

Mno蕨 si pytania dotycz鉍e wprowadzanych nowel instytucji. Jakie skutki w odniesieniu do wczeniej zg這szonych zbior闚 danych b璠zie mia這 wyznaczenie ABI i zg這szenie tego faktu do GIODO, czy zbiory wczeniej zg這szone podlegaj aktualizacji a mo瞠 tylko wykreleniu.

Jaka b璠zie praktyka GIODO w zakresie prawa zlecenia ABI przeprowadzenia kontroli i przedstawienia organowi sprawozdania z tej kontroli.

Jaki status ma ABI w okresie przejciowym tj. do 30 czerwca 2015 r. Jakie zadania musi a jakie mo瞠 w tym okresie wykonywa. To najwa積iejsze, ale niestety nie jedyne zagadnienia wzbudzaj鉍e najwi璚ej emocji i kontrowersji.


Autor Mariola Malicka Strona autorki artyku逝.
33
fubaaro dnia pa寮ziernik 02 2018 12:40:46

odchudzaj-zdrowo.pl Odchudzaj zdrowo

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby m鏂 doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u篡tkownicy mog ocenia zawarto嗆 strony
Zaloguj si lub zarejestruj, 瞠by m鏂 zag這sowa.

Brak ocen. Mo瞠 czas doda swoj?