Szybki kontakt:

mgr Sebastian Kruszelnicki - W豉軼iciel

bhp.consulting@interia.pl

bhp@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 665 164 123

Remigiusz Krajniak - Inspektor BHP

Krystek21054@wp.pl

tel. +48 669 641 336

Krzysztof W御owicz - Administrator WWW

Cris.Zary@gmail.com

Krzysztof.Wasowicz@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 721 305 172

Nawigacja
Og鏊ne przepisy BHP

DZIA I

 

Przepisy wst瘼ne

 

§ 1. 1. Rozporz康zenie okre郵a ogólnie obowi您uj帷e przepisy bezpiecze雟twa i higieny pracy w zak豉dach pracy, w szczególno軼i dotycz帷e:

1) obiektów budowlanych, pomieszcze pracy i terenu zak豉dów pracy,

2) procesów pracy,

3) pomieszcze i urz康ze higienicznosanitarnych.

2. Przepisy rozporz康zenia nie dotycz 鈔odków transportu kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego 鈔ódl康owego.

§ 2. Ilekro w rozporz康zeniu jest mowa o:

1) „os這nie” — rozumie si przez to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych s逝膨cy do ochrony cz這wieka przed niebezpiecznymi lub uci捫liwymi wp造wami pracuj帷ych cz窷ci, mechanizmów i uk豉dów roboczych maszyny lub innego urz康zenia technicznego,

2) „pomieszczeniach higienicznosanitarnych” — rozumie si przez to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ust瘼y, palarnie, jadalnie, z wyj徠kiem stoówek, pomieszczenia do ogrzewania si pracowników oraz pomieszczenia do prania, odka瘸nia, suszenia i odpylania odzie篡 roboczej lub ochronnej,

3) „pomieszczeniu pracy” — rozumie si przez to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uwa瘸 si za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszcze, w których:

a) 陰czny czas przebywania tych samych pracowników w ci庵u jednej zmiany roboczej jest krótszy ni 2 godziny, a wykonywane czynno軼i maj charakter dorywczy b康 praca polega na krótkotrwa造m przebywaniu zwi您anym z dozorem albo konserwacj urz康ze lub utrzymaniem czysto軼i i porz康ku,

b) maj miejsce procesy technologiczne nie pozwalaj帷e na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obs逝gi, bez zastosowania 鈔odków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego re磨mu organizacji pracy,

c) jest prowadzona hodowla ro郵in lub zwierz徠, niezale積ie od czasu przebywania w nich pracowników zajmuj帷ych si obs逝g,

4) „pomieszczeniu sta貫j pracy” — rozumie si przez to pomieszczenie pracy, w którym 陰czny czas przebywania tego samego pracownika w ci庵u jednej doby przekracza 4 godziny,

5) „pomieszczeniu czasowej pracy” — rozumie si przez to pomieszczenie pracy, w którym 陰czny czas przebywania tego samego pracownika w ci庵u jednej doby trwa od 2 do 4 godzin,

6) „przepisach techniczno-budowlanych” — rozumie si przez to przepisy ustawy — Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

7) „ryzyku zawodowym” — rozumie si przez to prawdopodobie雟two wyst徙ienia niepo膨danych zdarze zwi您anych z wykonywan prac, powoduj帷ych straty, w szczególno軼i wyst徙ienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagro瞠 zawodowych wyst瘼uj帷ych w 鈔odowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy,

7a) „terenie zak豉du pracy” — rozumie si przez to przestrze wraz z obiektami budowlanymi, b璠帷 w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy,

7b) „miejscu pracy” — rozumie si przez to miejsce wyznaczone przez pracodawc, do którego pracownik ma dost瘼 w zwi您ku z wykonywaniem pracy,

8) „stanowisku pracy” — rozumie si przez to przestrze pracy, wraz z wyposa瞠niem w 鈔odki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespó pracowników wykonuje prac,

9) „鈔odkach ochrony indywidualnej” — rozumie si przez to wszelkie 鈔odki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub wi瘯sz liczb zagro瞠 zwi您anych z wyst瘼owaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy, w tym równie wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do 鈔odków ochrony indywidualnej nie zalicza si:

— zwyk貫j odzie篡 roboczej i mundurów, które nie s specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia pracownika,

— 鈔odków ochrony indywidualnej u篡wanych przez wojsko, Policj i inne s逝瘺y utrzymania porz康ku publicznego,

— wyposa瞠nia stosowanego przez s逝瘺y pierwszej pomocy i ratownicze,

— 鈔odków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym,

— wyposa瞠nia sportowego,

— 鈔odków s逝膨cych do samoobrony lub do odstraszania,

— przeno郾ych urz康ze do wykrywania oraz sygnalizowania zagro瞠 i naruszania porz康ku publicznego,

10) „鈔odkach ochrony zbiorowej” — rozumie si przez to 鈔odki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami wyst瘼uj帷ymi pojedynczo lub 陰cznie w 鈔odowisku pracy, b璠帷e rozwi您aniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urz康zeniach,

11) „鈔odowisku pracy” — rozumie si przez to warunki 鈔odowiska materialnego (okre郵onego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa si proces pracy,

12) „urz康zeniach ochronnych” — rozumie si przez to os這ny lub takie urz康zenia, które spe軟iaj jedn lub wi璚ej z ni瞠j wymienionych funkcji:

— zapobiegaj dost瘼owi do stref niebezpiecznych,

 powstrzymuj ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie si w strefie niebezpiecznej,

 nie pozwalaj na w陰czenie ruchu elementów niebezpiecznych, je郵i pracownik znajduje si w strefie niebezpiecznej,

 zapobiegaj naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urz康ze technicznych,

 nie pozwalaj na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych,

13) „zagro瞠niu” — rozumie si przez to stan 鈔odowiska pracy mog帷y spowodowa wypadek lub chorob,

14) „punkcie pierwszej pomocy” — rozumie si przez to — w zale積o軼i od wielko軼i zak豉du pracy, rodzaju prowadzonej dzia豉lno軼i i zwi您anych z ni zagro瞠 — pomieszczenie lub wyodr瑿nione miejsce o wystarczaj帷ej powierzchni, umo磧iwiaj帷ej wniesienie noszy, wyposa穎ne w niezb璠ny sprz皻 i inne 鈔odki do udzielania pierwszej pomocy,

15) „znaku bezpiecze雟twa” — rozumie si przez to znak utworzony przez kombinacj kszta速u geometrycznego, barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazuj帷y okre郵on informacj zwi您an z bezpiecze雟twem lub jego zagro瞠niem,

16) „sygna豉ch bezpiecze雟twa” — rozumie si przez to sygna造 鈍ietlne i d德i瘯owe, komunikaty s這wne lub sygna造 r璚zne, przekazuj帷e informacje istotne dla zachowania bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia pracowników,

17) „sygnale 鈍ietlnym” — rozumie si przez to sygna emitowany przez urz康zenie wykonane z przezroczystych lub pó逍rzezroczystych materiaów, pod鈍ietlonych od wewn徠rz lub z ty逝, tak aby dawa這 to efekt 鈍iec帷ej powierzchni,

18) „sygnale d德i瘯owym” — rozumie si przez to sygna akustyczny (d德i瘯owy) emitowany przez urz康zenie przeznaczone do tego celu, bez u篡cia g這su ludzkiego i nieemituj帷e tego g這su, wskazuj帷y na zaistnienie oraz — w razie potrzeby — trwanie i zako鎍zenie niebezpiecznej sytuacji,

19) „sygnale r璚znym” — rozumie si przez to ustalony ruch lub uk豉d r彗 i d這ni, s逝膨cy do kierowania osobami wykonuj帷ymi czynno軼i mog帷e stwarza zagro瞠nia dla bezpiecze雟twa pracowników,

20) „komunikacie s這wnym” — rozumie si przez to ustalon, krótk i jednoznaczn, informacj s這wn wypowiadan przez cz這wieka lub emitowan jako g這s ludzki, nakazuj帷 okre郵one post瘼owanie w celu zachowania bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia pracowników.

 

DZIA  II

 

Obiekty budowlane i teren zak豉du pracy

 

§ 3. Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajduj si pomieszczenia pracy, powinny by zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w przepisach techniczno-budowlanych.

§ 4. 1. Pracodawca jest obowi您any zapewni na terenie zak豉du pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i w豉軼iwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przej軼iami”, i dojazdy po瘸rowe oraz utrzymywa je w stanie nie stwarzaj帷ym zagro瞠 dla u篡tkowników. Drogi i przej軼ia oraz dojazdy po瘸rowe nie mog prowadzi przez miejsca, w których wyst瘼uj zagro瞠nia dla ich u篡tkowników.

2. Drogi i przej軼ia powinny posiada wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych u篡tkowników oraz rodzajów i wielko軼i stosowanych urz康ze transportowych i przemieszczanych 豉dunków. Minimalne wymiary dróg i przej嗆 okre郵aj Polskie Normy.

3. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i sk豉dowych, dojazdów po瘸rowych i przej嗆 powinna by równa i twarda lub utwardzona oraz posiada no郾o嗆 odpowiedni do obci捫enia wynikaj帷ego ze stosowanych 鈔odków transportowych oraz przemieszczanych i sk豉dowanych materiaów.

4. Drogi, przej軼ia oraz place manewrowe, postojowe i sk豉dowe powinny posiada urz康zenia lub inne rozwi您ania techniczne zapewniaj帷e odprowadzanie wód opadowych.

§ 5. 1. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny wyst瘼owa progi ani stopnie. W przypadku zró積icowania poziomów pod這gi, ró積ice te powinny by wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju u篡wanego 鈔odka transportu, ale nie wi瘯szym ni 8%.

2. Pochylnie powinny umo磧iwia bezpieczne poruszanie si pracowników i dogodny transport 豉dunków.

§ 6. 1. Miejsca w zak豉dzie pracy, w których wyst瘼uj zagro瞠nia dla pracowników, powinny by oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpiecze雟twa zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w za陰czniku nr 1 do rozporz康zenia i w Polskich Normach.

2. Je瞠li oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczaj帷e dla zapewnienia bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny by wy陰czone z u篡tkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

3. Otwory i zag喚bienia powinny by zamkni皻e odpowiednimi pokrywami, a je瞠li jest to niemo磧iwe — w豉軼iwie ogrodzone i oznakowane.

4. Miejsca niebezpieczne na przej軼iach zagra瘸j帷e potkni璚iem si, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny by pomalowane barwami bezpiecze雟twa zgodnie z Polskimi Normami.

5. Na drogach — w miejscach, w których mo磧iwe jest niespodziewane wtargni璚ie pieszych, w szczególno軼i przed bramami, drzwiami i przej軼iami, nale篡 ustawi barierki lub zastosowa inne skuteczne 鈔odki ochronne.

§ 7. 1. Dróg, przej嗆 i dojazdów po瘸rowych nie wolno zastawia materia豉mi, 鈔odkami transportu, sprz皻em i innymi przedmiotami.

2. Na skrzy穎waniach dróg powinna by zapewniona dobra widoczno嗆.

§ 8. W tunelach przeznaczonych do sta貫j komunikacji nie powinny znajdowa si ruroci庵i s逝膨ce do transportu substancji chemicznych toksycznych lub 穋帷ych oraz substancji z innych wzgl璠ów niebezpiecznych. Wymóg ten nie dotyczy przewodów s逝膨cych do ogrzewania tunelu, je瞠li temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 95oC.

§ 9. 1. Pracodawca jest obowi您any zapewni drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszcze obiektu budowlanego, w których mog przebywa pracownicy, umo磧iwiaj帷e szybkie wydostanie si pracowników na otwart przestrze. Drogi ewakuacyjne oraz doj軼ia do nich prowadz帷e nie mog by zastawiane.

2. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okre郵aj przepisy techniczno-budowlane i dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej.

§ 10. 1. We wszystkich miejscach na terenie zak豉du pracy, w których mog przebywa pracownicy, pracodawca jest obowi您any zapewni o鈍ietlenie elektryczne w porze nocnej lub je瞠li o鈍ietlenie dzienne jest niewystarczaj帷e. Wymagania dotycz帷e o鈍ietlenia okre郵aj Polskie Normy.

2. Instalacje i urz康zenia elektryczne powinny by tak wykonane i eksploatowane, aby nie nara瘸造 pracowników na pora瞠nie pr康em elektrycznym, przepi璚ia atmosferyczne, szkodliwe oddzia造wanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowi造 zagro瞠nia po瘸rowego, wybuchowego i nie powodowa造 innych szkodliwych skutków.

§ 11. Zak豉d pracy powinien by wyposa穎ny w urz康zenia zapobiegaj帷e zanieczyszczeniu lub ska瞠niu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego — powietrza, gruntu oraz wód — substancjami chemicznymi, 鈔odkami promieniotwórczymi albo biologicznie zaka幡ymi, w zwi您ku z produkcj b康 inn dzia豉lno軼i zak豉du pracy.

§ 12. Pracodawca jest obowi您any zapewni ochron obiektów budowlanych i urz康ze technicznych przed gromadzeniem si 豉dunków i wy豉dowaniami elektryczno軼i statycznej — stwarzaj帷ymi zagro瞠nia w 鈔odowisku pracy.

§ 13. 1. Pracodawca jest obowi您any zapewni dostateczn ilo嗆 wody zdatnej do picia oraz do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpo瘸rowych.

2. Ilo嗆 wody do celów higienicznych przypadaj帷a dziennie na ka盥ego pracownika jednocze郾ie zatrudnionego nie mo瞠 by mniejsza ni:

1) 120 l — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, truj帷ymi lub zaka幡ymi albo powoduj帷ymi silne zabrudzenie py豉mi, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków,

2) 90 l — przy pracach brudz帷ych, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagaj帷ych zapewnienia nale篡tej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

3) 30 l — przy pracach nie wymienionych w pkt 1 i 2.

3. Niezale積ie od ilo軼i wody, okre郵onej w ust. 2, nale篡 zapewni wod niezb璠n do utrzymania czysto軼i pomieszcze i terenu zak豉du pracy w ilo軼i co najmniej 1,5 l na dob na ka盥y metr kwadratowy powierzchni pod這gi, wymagaj帷ej zmywania, oraz co najmniej 2,5 l na dob na ka盥y metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagaj帷ej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

 

DZIA III

 

Pomieszczenia pracy

 

Rozdzia 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 14. Pracodawca jest obowi您any utrzymywa pomieszczenia pracy w czysto軼i i porz康ku oraz zapewni ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymaga bezpiecze雟twa i higieny pracy.

§ 15. 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposa瞠nie powinny zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególno軼i w pomieszczeniach pracy nale篡 zapewni o鈍ietlenie naturalne i sztuczne, odpowiedni temperatur, wymian powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgoci, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nas這necznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uci捫liwo軼iami.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wyst瘼uj czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, ha豉s, drgania, promieniowanie, gazy, py造, pary itp.) powinny by zastosowane rozwi您ania techniczne uniemo磧iwiaj帷e przedostawanie si tych czynników do innych pomieszcze pracy oraz do pomieszcze higienicznosanitarnych.

3. 圭iany i sufity pomieszcze pracy, w których wydzielaj si substancje szkodliwe dla zdrowia pracowników lub py造 niebezpieczne pod wzgl璠em wybuchowym, powinny mie pokrycie ochronne, zabezpieczaj帷e przed adsorpcj i gromadzeniem si py逝 oraz powinny by przystosowane do 豉twego czyszczenia lub zmywania.

4. Je瞠li ze wzgl璠u na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urz康ze mo瞠 zachodzi niebezpiecze雟two wybuchu, stropy, dachy i 軼iany pomieszcze pracy powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami bezpiecze雟twa dla tego rodzaju robót lub znajduj帷ych si tam urz康ze oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 16. 1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajduj帷ych si w obiektach budowlanych pod這gi powinny by stabilne, równe, nie郵iskie, niepyl帷e i odporne na 軼ieranie oraz nacisk, a tak瞠 豉twe do utrzymania w czysto軼i.

2. W pomieszczeniach, w których mog wyst徙i mieszaniny wybuchowe palnych par, pyów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podóg powinny by wykonane z materia逝 nie powoduj帷ego iskrzenia mechanicznego lub wy豉dowa elektrostatycznych.

3. Je瞠li pod這ga jest wykonana z materia逝 b璠帷ego dobrym przewodnikiem ciep豉 lub je瞠li przy wykonywaniu pracy wyst瘼uje jej zamoczenie, w przej軼iach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdowa si podesty izoluj帷e od zimna lub wilgoci albo powinny by stosowane inne 鈔odki izoluj帷e. Podesty powinny by stabilne, wytrzyma貫 na obci捫enie u篡tkowe, zabezpieczaj帷e przed po郵izgiem i potkni璚iem oraz 豉twe do utrzymania w czysto軼i.

§ 17. W pomieszczeniach magazynowych i na drogach znajduj帷ych si w obiektach budowlanych powinny by umieszczone informacje o dopuszczalnym obci捫eniu stropów.

§ 18. 1. Pomieszczenia sta貫j pracy nie powinny by lokalizowane poni瞠j poziomu otaczaj帷ego terenu, z wyj徠kiem pomieszcze, o których mowa w ust. 2, oraz je瞠li wymaga tego rodzaj produkcji (w ch這dniach, rozlewniach win itp.).

2. Poni瞠j poziomu otaczaj帷ego terenu mog znajdowa si pomieszczenia pracy w gara簑, kot這wni i warsztatach podr璚znych, pomieszczenia handlowe, us逝gowe i gastronomiczne w ulicznych przej軼iach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymaga przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody w豉軼iwego pa雟twowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okr璕owym inspektorem pracy.

3. Na warunkach okre郵onych w ust. 2 i w przypadku zapewnienia o鈍ietlenia dziennego, pomieszczenia sta貫j pracy mog znajdowa si w suterenach lub piwnicach.

§ 19. 1. Powierzchnia i wysoko嗆 pomieszcze pracy powinny zapewnia spe軟ienie wymaga bezpiecze雟twa i higieny pracy, z uwzgl璠nieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

2. Na ka盥ego z pracowników jednocze郾ie zatrudnionych w pomieszczeniach sta貫j pracy powinno przypada co najmniej 13 m3 wolnej obj皻o軼i pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni pod這gi (nie zaj皻ej przez urz康zenia techniczne, sprz皻 itp.).

§ 20. 1. Wysoko嗆 pomieszczenia sta貫j pracy nie mo瞠 by mniejsza ni:

1) 3 m w 鈍ietle — je瞠li w pomieszczeniu nie wyst瘼uj czynniki szkodliwe dla zdrowia,

2) 3,3 m w 鈍ietle — je瞠li w pomieszczeniu prowadzone s prace powoduj帷e wyst瘼owanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

2. Wysoko嗆 pomieszcze, o których mowa w ust. 1, mo瞠 by obni穎na w przypadku zastosowania klimatyzacji — pod warunkiem uzyskania zgody pa雟twowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

3. Wysoko嗆 okre郵ona w ust. 1 pkt 1 mo瞠 by zmniejszona do:

1) 2,5 m w 鈍ietle:

a) je瞠li w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie wi璚ej ni 4 pracowników, a na ka盥ego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej obj皻o軼i pomieszczenia lub

b) w pomieszczeniu us逝gowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczo軼i mieszcz帷ym si w budynku mieszkalnym, je瞠li przy wykonywanych pracach nie wyst瘼uj py造 lub substancje szkodliwe dla zdrowia, ha豉s nie przekracza dopuszczalnych warto軼i poziomu d德i瘯u w budynkach mieszkalnych, okre郵onych w Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej obj皻o軼i pomieszczenia,

2) 2,2 m w 鈍ietle — w dy簑rce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do wi瘯szego pomieszczenia.

4. Wysoko嗆 pomieszczenia czasowej pracy nie mo瞠 by mniejsza ni:

1) 2,2 m w 鈍ietle — je瞠li w pomieszczeniu nie wyst瘼uj czynniki szkodliwe dla zdrowia,

2) 2,5 m w 鈍ietle — je瞠li w pomieszczeniu prowadzone s prace powoduj帷e wyst瘼owanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

5. W pomieszczeniu o stropie pochy造m wymagania okre郵one w ust. 1, 3 i 4 stosuje si do 鈔edniej wysoko軼i pomieszczenia, przy czym w najni窺zym miejscu wysoko嗆 pomieszczenia nie mo瞠 by mniejsza w 鈍ietle ni 1,9 m (licz帷 od poziomu pod這gi do najni瞠j po這穎nej cz窷ci konstrukcyjnej sufitu).

§ 21. 1. Do pomieszcze i stanowisk pracy po這穎nych na ró積ych poziomach powinny prowadzi bezpieczne doj軼ia sta造mi schodami lub pochylniami.

2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny by 郵iskie, a w miejscach, w których mo瞠 wyst瘼owa zaleganie pyów — powinny by a簑rowe.

3. Zamocowane na sta貫 drabiny lub klamry mog by stosowane jako doj軼ia dodatkowe oprócz schodów, a zamiast schodów — tylko w wyj徠kowych przypadkach uzasadnionych wzgl璠ami u篡tkowymi lub gdy nie ma technicznych mo磧iwo軼i ich zastosowania.

4. Wymagania, jakie powinny spe軟ia schody i pochylnie, okre郵aj przepisy techniczno-budowlane.

§ 22. 1. Wymiary otworów drzwiowych w ka盥ym pomieszczeniu powinny by odpowiednie do liczby pracowników z nich korzystaj帷ych oraz do rodzaju i wielko軼i u篡wanych urz康ze transportowych i przemieszczanych 豉dunków. Wymiary otworów drzwiowych okre郵a Polska Norma.

2. Sposób otwierania drzwi z pomieszcze pracy i z pomieszcze higienicznosanitarnych powinien odpowiada wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych i dotycz帷ych ochrony przeciwpo瘸rowej.

3. Drzwi rozsuwane musz by wyposa穎ne w urz康zenia zapobiegaj帷e ich wypadni璚iu z prowadnic.

4. Drzwi i bramy otwieraj帷e si do góry musz by wyposa穎ne w urz康zenia zapobiegaj帷e ich przypadkowemu opadaniu.

5. Wrota bram powinny by wyposa穎ne w urz康zenia zapobiegaj帷e ich przypadkowemu zamkni璚iu.

6. Wahad這we drzwi i bramy musz by przezroczyste lub posiada przezroczyste panele.

7. Drzwi i bramy przezroczyste powinny by wykonane z materia逝 odpornego na rozbicie lub ze szk豉 hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu.

8. Pomi璠zy pomieszczeniami nie nale篡 wykonywa progów, chyba 瞠 warunki techniczne wymagaj ich zastosowania. W takich przypadkach nale篡 je oznaczy w sposób widoczny.

9. Drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny tak funkcjonowa, aby nie stwarza造 zagro瞠nia urazem. Drzwi takie powinny mie zamontowane 豉two rozpozna-walne i 豉two dost瘼ne z obu stron urz康zenie do ich zatrzymywania, a tak瞠 powinny by przystosowane do r璚znego otwierania.

§ 23. Pomieszczenia pracy, w których przebywaj pracownicy, nie mog by zamykane w sposób uniemo磧iwiaj帷y wyj軼ie z pomieszczenia. Je瞠li istniej wzgl璠y wymagaj帷e zamykania pomieszcze w czasie pracy przed osobami nie upowa積ionymi, nale篡 stosowa przy drzwiach zamki uniemo磧iwiaj帷e wej軼ie z zewn徠rz, a jednocze郾ie umo磧iwiaj帷e wyj軼ie z pomieszczenia bez u篡cia klucza. W takiej sytuacji nale篡 przewidzie mo磧iwo嗆 powiadamiania pracowników znajduj帷ych si w takich pomieszczeniach o niebezpiecze雟twie gro膨cym z zewn徠rz.

§ 24. 1. Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane, znajduj帷e si w pomieszczeniach pracy, nara穎ne na uszkodzenia w zwi您ku z rodzajem prowadzonych prac, powinny by od strony, po której mog znajdowa si ludzie, os這ni皻e siatk zabezpieczaj帷 przed od豉mkami szk豉.

2. Przezroczyste 軼iany dzia這we, znajduj帷e si w pomieszczeniach pracy, w pobli簑 takich pomieszcze lub wzd逝 przej嗆 — musz by jednoznacznie oznakowane oraz wykonane z materia逝 odpornego na rozbicie lub tak os這ni皻e, aby niemo磧iwe by這 zetkni璚ie si pracownika ze 軼ian lub jego zranienie w razie rozbicia tej 軼iany.

 

Rozdzia 2

 

O鈍ietlenie

 

§ 25. W pomieszczeniach sta貫j pracy nale篡 zapewni o鈍ietlenie dzienne, chyba 瞠 jest to niemo磧iwe lub niewskazane ze wzgl璠u na technologi produkcji, a na stosowanie o鈍ietlenia wy陰cznie elektrycznego pracodawca uzyska zgod w豉軼iwego pa雟twowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydan w porozumieniu z okr璕owym inspektorem pracy.

§ 26. 1. O鈍ietlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno by dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dok豉dno軼i oraz powinno spe軟ia wymagania okre郵one w Polskiej Normie.

2. Niezale積ie od o鈍ietlenia dziennego w pomieszczeniach pracy nale篡 zapewni o鈍ietlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

§ 27. 1. Stosunek warto軼i 鈔ednich nat篹enia o鈍ietlenia w pomieszczeniach s御iaduj帷ych ze sob, przez które odbywa si komunikacja wewn皻rzna, nie powinien by wi瘯szy ni 5 do 1.

2. Przy wyj軼iu z pomieszcze, w których ze wzgl璠ów technologicznych praca jest wykonywana w ciemno軼i (np. ciemnie optyczne), powinny by zapewnione warunki umo磧iwiaj帷e stopniow adaptacj wzroku.

§ 28. W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii o鈍ietlenia mog wyst徙i zagro瞠nia dla 篡cia lub zdrowia pracowników, nale篡 zapewni o鈍ietlenie awaryjne o odpowiednim nat篹eniu, zgodnie z Polsk Norm.

§ 28a. Instalacje o鈍ietleniowe w pomieszczeniach, w których znajduj si miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny by dobrane i wykonane tak, aby nie nara瘸造 pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego o鈍ietlenia.

§ 29. 1. Okna, 鈍ietliki i na鈍ietla w pomieszczeniach pracy o du瞠j wilgotno軼i powietrza powinny by wykonane w sposób zapobiegaj帷y skraplaniu si w nich pary wodnej. W przypadku szczególnie du瞠go zaparowania pomieszczenia i mo磧iwo軼i spadania kropel wody na stanowisko pracy nale篡 zainstalowa rynienki lub inne urz康zenia odprowadzaj帷e wod z okien, 鈍ietlików i na鈍ietli.

2. Szyby w oknach i 鈍ietlikach powinny by czyste oraz przepuszcza dostateczn ilo嗆 鈍iat豉. Do mycia okien i 鈍ietlików powinien by zapewniony dogodny i bezpieczny dost瘼.

3. Okna i 鈍ietliki powinny by wyposa穎ne w odpowiednie urz康zenia eliminuj帷e nadmierne operowanie promieni s這necznych padaj帷ych na stanowiska pracy.

4. Okna i 鈍ietliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszcze, nale篡 wyposa篡 w urz康zenia pozwalaj帷e na otwieranie ich w sposób 豉twy i bezpieczny z poziomu pod這gi oraz ustawienie cz窷ci otwieranych w po膨danym po這瞠niu.

 

Rozdzia 3

 

Ogrzewanie i wentylacja

 

§ 30. W pomieszczeniach pracy nale篡 zapewni temperatur odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysi趾u fizycznego niezb璠nego do jej wykonania) nie ni窺z ni 14oC (287 K), chyba 瞠 wzgl璠y technologiczne na to nie pozwalaj. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie mo瞠 by ni窺za ni 18oC (291 K).

§ 31. Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny by zabezpieczone przed nie kontrolowan emisj ciep豉 w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed nap造wem ch這dnego powietrza z zewn徠rz.

§ 32. 1. W pomieszczeniach pracy powinna by zapewniona wymiana powietrza wynikaj帷a z potrzeb u篡tkowych i funkcji tych pomieszcze, bilansu ciep豉 i wilgotno軼i oraz zanieczyszcze sta造ch i gazowych. 

2. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielaj si substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna by zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie by造 przekraczane warto軼i najwy窺zych dopuszczalnych st篹e tych substancji. 

3. Wymagania dotycz帷e parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy okre郵aj odr瑿ne przepisy i Polskie Normy.

§ 33. W pomieszczeniach pracy, w których nast瘼uje wydzielanie si ciep豉 przez promieniowanie w ilo軼i przekraczaj帷ej na stanowiskach pracy

  
 

 

 

nale篡 stosowa nawiewn wentylacj miejscow. Parametry nawiewanego powietrza powinny spe軟ia wymagania dla mikroklimatu gor帷ego, okre郵one w przepisach w sprawie najwy窺zych dopuszczalnych st篹e i nat篹e czynników szkodliwych dla zdrowia w 鈔odowisku pracy.

§ 34. Urz康zenia lub ich cz窷ci, z których mog wydziela si szkodliwe gazy, pary lub py造, powinny by zhermetyzowane. W razie niemo磧iwo軼i zhermetyzowania, urz康zenia te powinny by wyposa穎ne w miejscowe wyci庵i.

§ 35. 1. Powietrze doprowadzane do pomieszcze pracy z zewn徠rz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno by oczyszczone z pyów i substancji szkodliwych dla zdrowia. 

2. Klimatyzacja lub wentylacja nie mo瞠 powodowa przeci庵ów, wyzi瑿ienia lub przegrzewania pomieszcze pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej.

3. Strumie powietrza pochodz帷y z urz康ze wentylacji nawiewnej nie powinien by skierowany bezpo鈔ednio na stanowisko pracy.

§ 36. 1. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekracza 70oC (343 K) przy nawiewie powietrza na wysoko軼i nie mniejszej ni 3,5 m od poziomu pod這gi stanowiska pracy i 45oC (318 K) — w pozosta造ch przypadkach.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wyst瘼uj 豉two palne lub niebezpieczne pod wzgl璠em wybuchowym py造, gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna by zgodna z przepisami w sprawie ochrony przeciwpo瘸rowej.

§ 37. 1. W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej nale篡 zapewni:

1) odpowiedni konserwacj urz康ze i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii,

2) stosowanie 鈔odków maj帷ych na celu ograniczenie nat篹enia i rozprzestrzeniania si ha豉su i drga powodowanych prac urz康ze klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

2. Je瞠li w zwi您ku z wydzielaniem si w procesie pracy substancji szkodliwych dla zdrowia awaria wentylacji mo瞠 zagra瘸 zdrowiu pracowników, nale篡 zastosowa system kontrolny sygnalizuj帷y stan zagro瞠nia.

§ 38. 1. Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy wentylacji mechanicznej z recyrkulacj powietrza ilo嗆 powietrza 鈍ie瞠go nie powinna by mniejsza ni 10% ogólnej ilo軼i wymienianego powietrza.

2. W powietrzu wprowadzanym do pomieszcze pracy przy stosowaniu recyrkulacji zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekracza poziomu, przy którym suma stosunków st篹e poszczególnych substancji do odpowiadaj帷ych im warto軼i najwy窺zych dopuszczalnych st篹e przekracza 0,3.

3. Recyrkulacja powietrza nie powinna by stosowana w pomieszczeniach pracy, w których wyst瘼uje nara瞠nie na mikroorganizmy chorobotwórcze lub znajduj si substancje truj帷e, cuchn帷e albo mo磧iwe jest nag貫 zwi瘯szenie st篹enia szkodliwych substancji, a tak瞠 w przestrzeniach zagro穎nych wybuchem.

 

DZIA IV

 

Procesy pracy

 

Rozdzia 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 39. 1. Pracodawca jest obowi您any ocenia i dokumentowa ryzyko zawodowe, wyst瘼uj帷e przy okre郵onych pracach, oraz stosowa niezb璠ne 鈔odki profilaktyczne zmniejszaj帷e ryzyko. W szczególno軼i pracodawca jest obowi您any:

1) zapewni organizacj pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj帷y pracowników przed zagro瞠niami wypadkowymi oraz oddzia造waniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uci捫liwo軼i — z uwzgl璠nieniem mo磧iwo軼i psychofizycznych pracowników,

2) zapewni likwidacj zagro瞠 dla zdrowia i 篡cia pracowników gównie przez stosowanie technologii, urz康ze, materiaów i substancji nie powoduj帷ych takich zagro瞠.

2. Je瞠li ze wzgl璠u na rodzaj procesu pracy likwidacja zagro瞠 nie jest mo磧iwa, nale篡 stosowa odpowiednie rozwi您ania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie 鈔odki ochrony zbiorowej, ograniczaj帷e wp造w tych zagro瞠 na zdrowie i bezpiecze雟two pracowników.

3. W sytuacji gdy ograniczenie zagro瞠 w wyniku zastosowania rozwi您a organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczaj帷e, pracodawca jest obowi您any zapewni pracownikom 鈔odki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagro瞠.

4. Pracodawca powinien zapewni pracownikom informacje o istniej帷ych zagro瞠niach, przed którymi chroni ich b璠 鈔odki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych 鈔odkach i zasadach ich stosowania. Szczegó這we zasady stosowania 鈔odków ochrony indywidualnej okre郵a za陰cznik nr 2 do rozporz康zenia.

5. Przy pracach stwarzaj帷ych niebezpiecze雟two, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania lud幟i wykonuj帷ymi te prace powinny by stosowane sygna造 bezpiecze雟twa — r璚zne lub komunikaty s這wne, zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w za陰czniku nr 1 do rozporz康zenia.

§ 40. 1. Pracodawca jest obowi您any zapewni systematyczne kontrole stanu bezpiecze雟twa i higieny pracy ze szczególnym uwzgl璠nieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urz康ze technicznych oraz ustali sposoby rejestracji nieprawid這wo軼i i metody ich usuwania.

2. W razie stwierdzenia bezpo鈔edniego zagro瞠nia dla 篡cia lub zdrowia pracowników, osoba kieruj帷a pracownikami jest obowi您ana do niezw這cznego wstrzymania prac i podj璚ia dzia豉 w celu usuni璚ia tego zagro瞠nia.

§ 41. 1. Pracodawca jest obowi您any udost瘼ni pracownikom, do sta貫go korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze雟twa i higieny pracy dotycz帷e:

1) stosowanych w zak豉dzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac zwi您anych z zagro瞠niami wypadkowymi lub zagro瞠niami zdrowia pracowników,

2) obs逝gi maszyn i innych urz康ze technicznych,

3) post瘼owania z materia豉mi szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4) udzielania pierwszej pomocy.

2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumia造 dla pracowników wskazywa czynno軼i, które nale篡 wykona przed rozpocz璚iem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynno軼i do wykonania po jej zako鎍zeniu oraz zasady post瘼owania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj帷ych zagro瞠nia dla 篡cia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotycz帷e prac zwi您anych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzgl璠nia informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

§ 42. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urz康ze technicznych oraz zmiany w sposobie u篡tkowania pomieszcze powinny by poprzedzone ocen pod wzgl璠em bezpiecze雟twa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawc.

§ 43. 1. Je瞠li w pomieszczeniu pracy, w którym zatrudniona jest tylko jedna osoba, mog w sytuacji awaryjnej wyst徙i zagro瞠nia dla zdrowia lub 篡cia pracowników, a w szczególno軼i zagro瞠nia: po瘸rowe, wybuchowe, pora瞠nia pr康em elektrycznym, wydzielania si truj帷ych i szkodliwych gazów lub par — pracodawca powinien wprowadzi obowi您ek meldowania si tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach.

2. Pracodawca powinien ustali rodzaje pomieszcze, o których mowa w ust. 1, a tak瞠 okre郵i sposób meldowania si oraz post瘼owania w razie braku meldunków.

§ 44. 1. Pracodawca jest obowi您any zapewni pracownikom sprawnie funkcjonuj帷y system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz 鈔odki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególno軼i pracodawca powinien zapewni:

1) punkty pierwszej pomocy w wydzia豉ch (oddzia豉ch), w których wykonywane s prace powoduj帷e du瞠 zagro瞠nia wypadkowe lub wydzielanie si par, gazów albo pyów szkodliwych dla zdrowia — wyposa穎ne w umywalki z ciep陰 i zimn wod oraz w niezb璠ny sprz皻 i inne 鈔odki do udzielania pierwszej pomocy;

2) apteczki w poszczególnych wydzia豉ch (oddzia豉ch) zak豉du pracy.

2. Ilo嗆, usytuowanie i wyposa瞠nie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny by ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawuj帷ym profilaktyczn opiek zdrowotn nad pracownikami, z uwzgl璠nieniem rodzajów i nasilenia wyst瘼uj帷ych zagro瞠.

3. Obs逝ga punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na ka盥ej zmianie powinna by powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny by wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny by odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polsk Norm, i 豉two dost瘼ne.

 

Rozdzia 2

 

Organizacja stanowisk pracy

 

§ 45. 1. Stanowiska pracy powinny by urz康zone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynno軼i oraz psychofizycznych w豉軼iwo軼i pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie zaj皻ej przez urz康zenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewni pracownikom swobod ruchu wystarczaj帷 do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzgl璠nieniem wymaga ergonomii.

2. Stanowiska pracy, na których wyst瘼uje ryzyko po瘸ru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia si substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by zaopatrzone w urz康zenia ochronne zapewniaj帷e ochron pracowników przed skutkami tego ryzyka.

3. Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powoduj wyst瘼owanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli nara瞠ni na te czynniki.

4. Stanowiska pracy znajduj帷e si na zewn徠rz pomieszcze powinny by tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagro瞠niami zwi您anymi w szczególno軼i:

1) z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, nisk lub wysok temperatur, silnym wiatrem i spadaj帷ymi przedmiotami,

2) ze szkodliwym dla zdrowia ha豉sem, jak równie szkodliwymi gazami, parami lub py豉mi.

W razie niebezpiecze雟twa powinno by mo磧iwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

§ 46. 1. Na stanowiskach pracy nale篡 zapewni wynikaj帷 z technologii powierzchni oraz odpowiednie urz康zenia pomocnicze przeznaczone na sk豉dowanie materiaów, wyrobów, przyrz康ów, narz璠zi i odpadów.

2. Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywa surowców, gotowych wyrobów, materiaów pomocniczych i odpadów w ilo軼iach wi瘯szych od wynikaj帷ych z potrzeb technologicznych, umo磧iwiaj帷ych utrzymanie ci庵這軼i pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny by sukcesywnie usuwane.

3. Szmaty, tampony, trociny itp. nasycone lub zanieczyszczone substancjami 豉two zapalnymi, utleniaj帷ymi si lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielaj帷e uci捫liwe zapachy — nale篡 przechowywa w zamkni皻ych naczyniach z materia逝 niepalnego oraz co najmniej raz na dob usuwa z pomieszcze pracy i niszczy w sposób okre郵ony w instrukcji, o której mowa w § 41.

§ 47. 1. Do ka盥ego stanowiska pracy powinno by zapewnione bezpieczne i wygodne doj軼ie, przy czym jego wysoko嗆 na ca貫j d逝go軼i nie powinna by mniejsza w 鈍ietle ni 2 m.

2. W przypadkach uzasadnionych wzgl璠ami konstrukcyjnymi maszyn i innych urz康ze technicznych dopuszcza si zmniejszenie wysoko軼i doj軼ia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpiecze雟twa zgodnymi z Polsk Norm.

3. Przej軼ia mi璠zy maszynami a innymi urz康zeniami lub 軼ianami przeznaczone tylko do obs逝gi tych urz康ze powinny mie szeroko嗆 co najmniej 0,75 m; je瞠li w przej軼iach tych odbywa si ruch dwukierunkowy, szeroko嗆 ich powinna wynosi co najmniej 1 m.

§ 48. Pracodawca zatrudniaj帷y pracowników niepe軟osprawnych powinien zapewni dostosowanie stanowisk pracy oraz doj嗆 do nich — do potrzeb i mo磧iwo軼i tych pracowników, wynikaj帷ych ze zmniejszonej sprawno軼i.

§ 49. 1. Przy wykonywaniu pracy nie wymagaj帷ej stale pozycji stoj帷ej nale篡 zapewni pracownikom mo磧iwo嗆 siedzenia.

2. Przy wykonywaniu pracy wymagaj帷ej stale pozycji stoj帷ej lub chodzenia nale篡 zapewni pracownikom mo磧iwo嗆 odpoczynku w pobli簑 miejsca pracy w pozycji siedz帷ej.

3. Siedziska powinny spe軟ia wymagania Polskich Norm.

§ 50. 1. Stosowane w zak豉dach pracy drabiny przeno郾e powinny spe軟ia wymagania Polskich Norm.

2. Przy u篡waniu drabin przeno郾ych niedopuszczalne jest w szczególno軼i:

1) stosowanie drabin uszkodzonych,

2) stosowanie drabiny jako drogi sta貫go transportu, a tak瞠 do przenoszenia ci篹arów o masie powy瞠j 10 kg,

3) u篡wanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem,

4) u篡wanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,

5) ustawianie drabiny na niestabilnym pod這簑,

6) opieranie drabiny przystawnej o 郵iskie p豉szczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiaów nie zapewniaj帷e stabilno軼i drabiny,

7) stawianie drabiny przed zamkni皻ymi drzwiami, je瞠li nie s one zamkni皻e na klucz od strony ustawianej drabiny,

8) ustawianie drabin w bezpo鈔ednim s御iedztwie maszyn i innych urz康ze — w sposób stwarzaj帷y zagro瞠nia dla pracowników u篡waj帷ych drabiny,

9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

10) przenoszenie drabiny o d逝go軼i powy瞠j 4 m przez jedn osob.

3. Drabina przystawna powinna wystawa ponad powierzchni, na któr prowadzi, co najmniej 0,75 m, a k徠 jej nachylenia powinien wynosi od 65o do 75o.

 

Rozdzia 3

 

Obs逝ga i stosowanie maszyn, narz璠zi i innych urz康ze technicznych

 

§ 51. 1. Maszyny i inne urz康zenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spe軟ia wymagania bezpiecze雟twa i higieny pracy, okre郵one w odr瑿nych przepisach, przez ca造 okres ich u篡tkowania.

2. Monta, demonta i eksploatacja maszyn, w tym ich obs逝ga, powinny odbywa si przy zachowaniu wymaga bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzgl璠niaj帷ych instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania oraz u篡tkowania maszyn powinny uwzgl璠nia minimalizacj ryzyka zawodowego, w szczególno軼i poprzez:

1) zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomi璠zy ruchomymi cz窷ciami maszyn a ruchomymi lub sta造mi elementami otoczenia,

2) zapewnienie, aby wszystkie u篡wane lub produkowane materia造 b康 energia by造 w bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy.

§ 52. 1. Ka盥a maszyna powinna by wyposa穎na w element sterowniczy przeznaczony do jej ca趾owitego i bezpiecznego zatrzymywania.

2. Gdy jest to konieczne w zwi您ku z zagro瞠niami, jakie stwarza maszyna, i jej nominalnym czasem zatrzymania si, maszyna powinna by wyposa穎na w urz康zenie do zatrzymywania awaryjnego.

3. Elementy sterownicze maszyn maj帷e wp造w na bezpiecze雟two musz by widoczne i mo磧iwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w Polskich Normach.

4. Elementy sterownicze nie mog stwarza jakichkolwiek zagro瞠, w szczególno軼i spowodowanych ich niezamierzonym u篡ciem.

§ 53. Maszyny powinny by wyposa穎ne w 豉two odró積iaj帷e si i odpowiednio oznakowane urz康zenia do od陰czania od wszystkich 廝óde energii. W陰czenie zasilania energi nie mo瞠 powodowa zagro瞠nia dla obs逝gi.

§ 54. 1. W przypadku zespo這wej obs逝gi maszyny lub gdy stwarza ona zagro瞠nie dla otoczenia, nale篡 zapewni sygnalizacj ostrzegawcz i alarmow — 豉two dostrzegaln i zrozumia陰.

2. Maszyny wielostanowiskowe powinny by wyposa穎ne w urz康zenia sygnalizacji d德i瘯owej lub 鈍ietlnej automatycznie wysy豉j帷e sygna造 uprzedzaj帷e o uruchomieniu maszyny. Sygna造 powinny by odbierane na wszystkich stanowiskach pracy przy danej maszynie.

§ 55. 1. Elementy ruchome i inne cz窷ci maszyn, które w razie zetkni璚ia si z nimi stwarzaj zagro瞠nie, powinny by do wysoko軼i co najmniej 2,5 m od poziomu pod這gi (podestu) stanowiska pracy os這ni皻e lub zaopatrzone w inne skuteczne urz康zenia ochronne, z wyj徠kiem przypadków, gdy spe軟ienie tych wymaga nie jest mo磧iwe ze wzgl璠u na funkcj maszyny.

2. Pasy, 豉鎍uchy, ta鄉y, ko豉 z瑿ate i inne elementy uk豉dów nap璠owych oraz cz窷ci maszyn zagra瘸j帷e spadni璚iem, znajduj帷e si nad stanowiskami pracy lub przej軼iami na wysoko軼i ponad 2,5 m od poziomu pod這gi, powinny by os這ni皻e co najmniej od do逝 trwa造mi os這nami.

3. Os這ny stosowane na maszynach powinny uniemo磧iwia bezpo鈔edni dost瘼 do strefy niebezpiecznej. Os這ny niepe軟e (wykonane z siatki, blachy perforowanej, pr皻ów itp.) powinny znajdowa si w takiej odleg這軼i od elementów niebezpiecznych, aby przy danej wielko軼i i kszta販ie otworów nie by這 mo磧iwe bezpo鈔ednie dotkni璚ie tych elementów. Odleg這軼i bezpiecze雟twa okre郵aj Polskie Normy.

4. Maszyny powinny by oznakowane znakami i barwami bezpiecze雟twa, zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w za陰czniku nr 1 do rozporz康zenia oraz w Polskich Normach.

§ 56. 1. Urz康zenia ochronne stosowane przy maszynach powinny spe軟ia nast瘼uj帷e ogólne wymagania:

1) zapewnia bezpiecze雟two zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpo鈔ednio przy obs逝dze maszyny, jak i osobom znajduj帷ym si w jej pobli簑,

2) dzia豉 niezawodnie, posiada odpowiedni trwa這嗆 i wytrzyma這嗆,

3) funkcjonowa samoczynnie, niezale積ie od woli i uwagi obs逝guj帷ego, w przypadkach gdy jest to celowe i mo磧iwe,

4) nie mog by 豉two usuwane lub od陰czane bez pomocy narz璠zi,

5) nie mog utrudnia wykonywania operacji technologicznej ani ogranicza mo磧iwo軼i 郵edzenia jej przebiegu oraz nie mog powodowa zagro瞠 i dodatkowego obci捫enia fizycznego lub psychicznego pracowników.

2. Urz康zenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny by tak skonstruowane, aby:

1) zdj璚ie, otwarcie lub wy陰czenie urz康zenia ochronnego powodowa這 natychmiastowe zatrzymanie maszyny b康 jej niebezpiecznych elementów lub niemo磧iwe by這 zdj璚ie albo otwarcie os這ny podczas ruchu os豉nianych elementów,

2) ponowne za這瞠nie, zamkni璚ie lub w陰czenie urz康zenia ochronnego nie uruchamia這 automatycznie maszyny.

3. U篡wanie maszyny bez wymaganego urz康zenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.

4. Szczegó這we wymagania dla urz康ze ochronnych okre郵aj Polskie Normy.

§ 57. Maszyny i narz璠zia oraz ich urz康zenia ochronne powinny by utrzymywane w stanie sprawno軼i technicznej i czysto軼i zapewniaj帷ej u篡tkowanie ich bez szkody dla bezpiecze雟twa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których s przeznaczone.

§ 58. 1. O dostrze穎nych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezw這cznie zawiadomi prze這穎nego.

2. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny by niezw這cznie zatrzymane i wy陰czone z zasilania energi. Wznowienie pracy maszyny bez usuni璚ia uszkodzenia jest niedopuszczalne.

3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostaj帷e w naprawie powinny by wycofane z u篡tkowania oraz wyra幡ie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemo磧iwiaj帷y ich uruchomienie.

§ 59. 1. Maszyn b璠帷ych w ruchu nie wolno pozostawia bez obs逝gi lub nadzoru, chyba 瞠 dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej.

2. Pracodawca jest obowi您any ustali rodzaje maszyn, które wymagaj sta貫j obs逝gi, a pozostawianie ich bez niej mo瞠 by przyczyn katastrofy, wybuchu lub po瘸ru, oraz ustali szczegó這we warunki obs逝gi i nadzoru nad prac tych maszyn.

§ 60. 1. Maszyn b璠帷ych w ruchu nie wolno naprawia, czy軼i i smarowa, z wyj徠kiem smarowania za pomoc specjalnych urz康ze okre郵onych w dokumentacji techniczno-ruchowej.

2. Pracownicy zatrudnieni przy obs逝dze maszyn z ruchomymi elementami nie mog pracowa w odzie篡 z lu幡ymi (zwisaj帷ymi) cz窷ciami, jak np. lu幡o zako鎍zone r瘯awy, krawaty, szaliki, po造, oraz bez nakry g這wy okrywaj帷ych w這sy.

§ 61. 1. Je瞠li obs逝ga, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagro瞠nia dla bezpiecze雟twa lub zdrowia pracowników – pracodawca powinien zapewni, aby czynno軼i te wykonywane by造 przez pracowników upowa積ionych i posiadaj帷ych odpowiednie przygotowanie.

2. W czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest r璚zne zak豉danie i zrzucanie pasów p璠nych, lin i ta鄉. Czynno軼i te mog by wykonywane wy陰cznie przy u篡ciu specjalnych urz康ze przeznaczonych do tego celu.

3. P璠nie powinny posiada urz康zenia do zawieszania pasów p璠nych zapobiegaj帷e zetkni璚iu si zrzuconych pasów, lin lub ta鄉 z cz窷ciami p璠ni b璠帷ymi w ruchu.

4. Pasy p璠ne, liny i ta鄉y p璠ne mog by napinane, naprawiane, 陰czone, skracane i smarowane po unieruchomieniu nap璠u maszyny.

 

Rozdzia 4

 

Transport wewn皻rzny i magazynowanie

 

§ 62. 1. Pracodawca powinien zapewni zastosowanie odpowiednich rozwi您a organizacyjnych i technicznych, zw豉szcza w zakresie wyposa瞠nia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby r璚znego przemieszczania ci篹arów.

2. Je郵i nie ma mo磧iwo軼i unikni璚ia r璚znego przemieszczania ci篹arów, nale篡 podj望 odpowiednie przedsi瞝zi璚ia, w tym wyposa篡 pracowników w niezb璠ne 鈔odki w celu zmniejszenia uci捫liwo軼i i zagro瞠 zwi您anych z wykonywaniem tych czynno軼i.

§ 63. 1. R璚zne przemieszczanie i przewo瞠nie ci篹arów o masie przekraczaj帷ej ustalone normy jest niedopuszczalne.

2. Szczegó這we wymagania dotycz帷e r璚znego transportu okre郵aj przepisy w sprawie bezpiecze雟twa i higieny pracy przy r璚znych pracach transportowych oraz przepisy o pracach wzbronionych kobietom i m這docianym.

§ 64. 1. Masa 豉dunków przemieszczanych przy u篡ciu 鈔odków transportowych nie powinna przekracza dopuszczalnej no郾o軼i lub ud德igu danego 鈔odka transportowego.

2. Masa i rozmieszczenie 豉dunku na 鈔odkach transportowych powinny zapewnia bezpieczne warunki przewozu i prze豉dunku.

3. ζdunek powinien by zabezpieczony w szczególno軼i przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem si ze 鈔odka transportu.

§ 64a. Stosowane do za豉dunku i roz豉dunku pomosty i rampy powinny by odpowiednie do wymiarów i masy 豉dunków przeznaczonych do transportu. Na pomost i ramp powinno prowadzi co najmniej jedno wej軼ie.

§ 65. Przy obs逝dze urz康ze transportu zmechanizowanego mog by zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach w豉軼iwych do obs逝gi okre郵onego urz康zenia.

§ 66. 1. Pracodawca jest obowi您any zapewni opracowanie zasad ruchu na drogach wewn徠rzzak